Фирмата е въвела система за управление на документите ISO 9001:2015, система за управление качеството на продукта  БДС EN 1090-2018, както и ISO 3834-2:206 за поддържане качеството на заварачния процес. Квалификацията на персонала се удостоверява с актуални документи, издадени от съответните сертифициращи органи.